Podręczniki do klasy I SP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wypożyczania podręczników
i materiałów edukacyjnych uczniom
       

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego
  w Starej Wsi II,
 2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,
 3. Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik do nauki danego języka obcego,
 5. materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne do zajęć
  z danego języka obcego nowożytnego lub innych zajęć,
 6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Limanowa
 7. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 8. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez dyrektora szkoły.
 9. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 10. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 11. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego jeżeli podręcznik składa się z odrębnych części lub, gdy uczeń przyszedł do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 12. Podręczniki są wypożyczane uczniom za pośrednictwem rodziców, którzy fakt użyczenia podręcznika potwierdzają na piśmie według wzoru przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza. Pisemne potwierdzenie użyczenia podręcznika na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
 13. Za zebranie od rodziców podpisów użyczenia odpowiada wychowawca klasy
  i nauczyciel bibliotekarz.
 14. Ćwiczenia udostępniane są uczniom bez konieczności zwrotu
 15. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 16. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 17. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 18. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 19. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 20. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.
 21. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 22. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 23. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 24. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 2

Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 5. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 6

 Zarządzenie ma zastosowanie:

 1. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 2. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 3. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 4. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dzień Mamy i Taty

Dzień Matki i Ojca 2014 r

dzmamy 13 18Tradycją naszej szkoły jest organizowany co roku Dzień Matki i Ojca . W tym roku szkolnym uroczystość odbyła się 27 maja 2914 r. Występy dzieci z klas 0 – III zgromadziły wszystkie mamy i prawie wszystkich tatusiów. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Marek Twaróg, który przywitał rodziców , a następnie głos oddał dzieciom. Na początku wystąpiły starsze dzieci, które wprowadziły widzów w świat bajek. Klasa I pokazała bajkę pt. „ Skarb”, klasa II „ Królewna Śmieszka” i   „Kopciuszek”, a klasa III „ Czerwony Kapturek” i „ Śpiąca Królewna”. Potem zaśpiewały piosenkę po angielsku i pokazały przedstawienie również w wersji angielskiej pt. „ Stare łaty na nowe szaty”. Najmłodsi z klasy zerowej przedstawiły kłopoty mam i tatusiów w scence pt. „ Mamy i tatusiowie” i zaśpiewały piosenkę pt. „Walczyk dla rodziców”. Nad całością imprezy czuwały wychowawczynie: Elżbieta Daniel, Małgorzata Bieda, Jolanta Ciągło i Beata Kuna. Aby jeszcze bardziej umilić spotkanie dla wszystkich mam i tatusiów został przygotowany słodki poczęstunek. Efekt starań dzieci i nauczycieli został nagrodzony gromkimi brawami.

Czytaj więcej...

V Gminny konkurs o Św. Janie Pawle II pod patronatem wójta gminy Limanowa „Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci”

15. maja w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie odbył się V Gminny Konkurs o św. Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci”. Jak co roku, celem imprezy było uczczenie pamięci Jana Pawła II oraz propagowanie wartości wynikających z nauczania Papieża Polaka. W tej edycji jednak szczególny nacisk położono na  odkrywanie drogi Karola Wojtyły do świętości w związku kanonizacją, którą tak niedawno przeżywaliśmy.

            W bieżącej edycji konkursu uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum) i aż czterech tematycznych: plastycznej, wokalnej, twórczości literackiej oraz fotograficznej.

               W konkursie plastycznym II miejsce zajeła uczennica klasy VI SP Anna Musiał.

               W konkursie wokalnym I miejsce zajeła ucznnica klsay V SP Gabriela Filipiak.

               W konkursie poetyckim II miejsce zajął uczeń klasy III PG Michał Tokarczyk.

Zdjęcia pojawią sie w najbliższym czasie

Oskar i pani Róża - wspomnienie z X Przeglądu Dorobku Artystycznego Uczniów


phoca thumb l xprzglad 14 37Publikujemy całość nagrania naszego szkolnego przedstawienia: Oskar i Pani Róża przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.

Kolejne nagrania  z przeglądu już wkrótce

OBEJRZYJ FILM

X Przegląd Dorobku Artystycznego Uczniów - 2014

xprzglad 14 41Drzwi do szkoły w Starej Wsi II otwarte były dla wszystkich, którzy w niedzielne popołudnie   02 lutego 2014 r. przyszli zobaczyć młodych artystów,  bo odbywał się  X  Przegląd Dorobku Artystycznego Uczniów naszej szkoły. Stał się on tradycją i wszyscy przyzwyczaili się do imprezy organizowanej rok rocznie. Młodzi artyści chcieli dotrzeć do szerszej publiczności, wykorzystać ich skupienie i uwagę wolną  od zajęć dnia codziennego. Nie zawiedli się. Na spotkanie przyszło mnóstwo  mieszkańców wsi i zaproszonych gości oraz oczywiści nasi uczniowie i nauczyciele. Chociaż czas śpiewania kolęd powoli dobiegał końca i był ostatnim dniem kolędowania w polskiej tradycji  tu  można było usłyszeć kolędy  w wykonaniu  zespołu „ Forever – Young”. wyśpiewane i zagrane na instrumentach muzycznych przez dziewczęta    z gimnazjum pod opieką artystyczną p. Joanny Szubryt. Oni reprezentowali szkołę na XVIII Przeglądzie Grup Kolędniczych w Starej Wsi I. Grupa chłopców zajęła w konkursie III miejsce, a opieką otoczyła je p. Marzena Banach. Klasa szósta przygotowała przedstawienie pt. „Pójdźmy za Gwiazdą” nawiązujące do tematyki bożonarodzeniowej przygotowane przez ks. Daniela Świątka. Grupa teatralna również  pod kierunkiem ks. Daniela  wystawiła przedstawienie na podstawie książki Erica-Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i Pani Róża”. Wielki trud pracy księdza Daniela  i uczniów, którzy wystąpili, doceniła zgromadzona na sali publiczność gromkimi brawami. Niektórzy widzowie nie wstydzili się łez, które popłynęły po ich twarzy. Prezentowały się także: zespoły taneczne „Diverse” w dwóch układach: „Cheerleaders 2013”  i „Hej Jimi” pod kierunkiem p. Haliny Stanisławczyk, którzy zatańczyły jak zwykle profesjonalnie. Pokazały się również maluchy naszej szkoły zarówno w tańcu jak i w teleturnieju.  Maluchy pokazały dwa tańce. Jednym z nich był „Taniec Piratów” który podobał się niezmiernie bo towarzyszyła mu specjalna scenografia i efekty zarówno dźwiękowe jak i świetlne. Przygotowała je p. Ełła Witecka. Do rywalizacji stanęły również dzieci z klasy III szkoły podstawowej przygotowane przez p. Jolantę Ciągło. Dzieci wcieliły się w postacie babć i dziadków i walczyły o punkty w „Familiadzie” grze opartej  na słynnym teleturnieju emitowanym w TVP2. Walka między drużynami babć i dziadków była zacięta i dostarczyła wiele radości. W przeglądzie nie zabrakło również recytacji poezji przez naszą uzdolnioną uczennicę Kingę Król, która pięknie wyrecytowała wiersz pt. „ Smutne były ostatnio urodziny Boże”. Nadmienić należy również, że Kinga Król jest laureatką II miejsca w XII  Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbył się w Limanowej, a przygotowaniem jej zajęła  się p. Marzena Piórkowska. Dodatkowymi atrakcjami w szkole były: Kuchnia Babuni- członkinie Koła Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem p. Bernadety Bieda,  częstowały swoimi popisowymi daniami;  chłopcy z klasy II gimnazjum upiekli chleb pod kierunkiem p. Lucyny Pazdur, który smakował wszystkim degustatorom;  porady zbilansowanej diety dietetyka prowadziła p. Justyna Pałka – dietetyk, farmaceuta;  działania związane z udzielaniem pierwszej prezentowali uczniowie klasy III gimnazjum pod kierunkiem p. Dominiki Lisek; pomiaru ciśnienia dla chętnych wykonywała p. Magdalena Pazdur – farmaceuta, kosmetolog;  pomiaru wskaźnika masy dokonywały uczennice klasy I gimnazjum przeszkolone przez p. Małgorzatę Opiela   oraz krzyżówka z nagrodami. Całej imprezie towarzyszyła wystawa: „Starowiejska Szkoła zdrowia Ci doda” – podsumowanie  projektu przygotowała p. Małgorzata Opiela. Na przeglądzie w formie pokazu multimedialnego zaprezentowane zostały osiągnięcia uczniów i relacje z uroczystości szkolnych.

Udział dzieci w przeglądzie był odzwierciedleniem wielkiego wkładu pracy dzieci, nauczycieli i dowodem na to jak wielkie możliwości tkwią w dzieciach - trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki do ich ujawnienia. Cieszymy się, że nasze występy artystyczne podobają się coraz bardziej. Do zobaczenia za rok!                                                                                          Małgorzata Bieda

Czytaj więcej...

Strona 43 z 43

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony