Klasa I SP

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Stanisława Konarskiego W STAREJ WSI II

w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4) Statut Zespołu Szkół w Starej Wsi II.

 1. Terminy rekrutacji:
 1. Rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w miesiącu marcu - do 31 marca 2016 r. – jest to również termin składania dokumentów).
 2. Rekrutacja uzupełniająca 01 do 14 sierpnia 2016 r.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do 18 sierpnia 2016 r.
 4. O terminie rekrutacji rodzice zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i drzwiach wejściowych.
 5. Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, na stronie szkoły www.zs-starawies2.pl oraz pod nr telefonu 183329787
 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017
  1. Dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, 
  2. Dzieci 6-letnie na wniosek rodziców , o ile odbyli wcześniej roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają stosowną opinię poradni psych-ped.,
  3. dzieci urodzone w 2009 r., które są w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w pierwszej klasie, będą mogły na wniosek rodziców roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę    w pierwszej klasie. W tym celu rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.
 2. Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego:
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2016 r. (wzór zgłoszenia – zał. Nr 1 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na wniosek rodziców w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (wzór wniosku – zał. Nr 2 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  3. W przypadku, gdy liczba chętnych spoza obwodu szkoły jest większa niż liczba miejsc, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. w szkole obowiązek szkolny (przedszkolny) spełnia rodzeństwo danego dziecka – 3 pkt.,
   2. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 1 pkt.,
   3. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.
   4. W przypadku równej liczby punktów uwzględnia się również kolejność zgłoszeń.
   5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
   6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
    1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz podanie liczby wolnych miejsc,
   7. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
   8. Dziecko zostaje przyjęte do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane przez komisję oraz rodzic złożył w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty (zgłoszenie lub wniosek, zdjęcie do legitymacji, skrócony akt urodzenia dziecka do wglądu).
   9. Rodzice dziecka przyjętego do klasy pierwszej zobowiązani są po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci, do osobistego potwierdzenia w sekretariacie szkoły woli  podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi. W przypadku podjęcia przez dziecko nauki w innej szkole  zobowiązani są niezwłocznie o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły.
   10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
   11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   12. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
   15. Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną od 01 do 14 sierpnia 2016 r. W rekrutacji uzupełniającej kryteria i zasady rekrutacji stosuje się te same jak w rekrutacji w miesiącu marcu. Ogłoszenie wyników rekrutacji do 18 sierpnia 2016 r.

karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Wsi II z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej
na rok szkolny 2016/2017

w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi

w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II.

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Pani Beata Kuna – przewodnicząca komisji

Pani Jolanta Ciągło – członek komicji

Pani Małgorzata Bieda - członek komisji

§ 2.1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:

- datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

- imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych    na posiedzeniu,

- informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

8. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Komisja podaje do publicznej wiadomości:

            -listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych;

listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Limanowa z dna 31 stycznia 2016 r. – załącznik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony