Klasa I gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W STAREJ WSI II w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4) Statut Zespołu Szkół w Starej Wsi II.

5) ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim

6) Terminy rekrutacji ustala Małopolski Kurator Oświaty:

 1. Rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w (od 11 kwietnia – 28 czerwca 2016 r.) – uzupełniająca 21-22 lipca
 2. Przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.
 3. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 15 lipca 2016 r. godz. 13.00.  oraz 17 sierpnia 2016 r.
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej do 18 i 19 lipca 2016 r.  oraz 18 i 19 sierpnia 2016 r.
 5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości 20 lipca 2016 r. godz. 13.00 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, oraz 22 sierpnia 2016 r.
 6. O terminie rekrutacji rodzice zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i drzwiach wejściowych.
 7. Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, na stronie szkoły www.zs-starawies2.ploraz pod nr telefonu 183329787
 1. Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego:
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi II na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 11 kwietnia – 28 kwietnia oraz 21-22 lipca 2016 r. ( wzór zgłoszenia – zał. Nr 1 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  2. Młodzież zamieszkałą poza obwodem szkoły przyjmuje się od od 11 kwietnia – 28 kwietnia oraz 21-22 lipca 2016 r. na wniosek rodziców w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (wzór wniosku – zał. Nr 2 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  3. W przypadku, gdy liczba chętnych spoza obwodu szkoły jest większa niż liczba miejsc, młodzież przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. laureat lub finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim-3 pkt
   2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo danego kandydata – 3 pkt.,
   3. miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 1 pkt.,
   4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.
   5. W przypadku równej liczby punktów uwzględnia się również kolejność zgłoszeń.
   6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Do jej zadań należy w szczególności:
    1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz podanie liczby wolnych miejsc,
   7. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego ,
   8. Uczeń zostaje do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany przez komisję oraz złożył w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty (zgłoszenie lub wniosek, zdjęcie do legitymacji, skrócony akt urodzenia dziecka do wglądu, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, stosowne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej).
   9. Rodzice ucznia przyjętego do klasy pierwszej zobowiązani są do osobistego potwierdzenia w sekretariacie szkoły woli podjęcia nauki w Publicznym Gimnazjum w Starej Wsi II. W przypadku podjęcia przez dziecko nauki w innej szkole  zobowiązani są niezwłocznie o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły.
   10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (10 lipca 2014 r. godz. 13.00) listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
   11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   12. Rodzic ucznia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
   15. W rekrutacji uzupełniającej kryteria i zasady rekrutacji stosuje się te same jak w rekrutacji w miesiącu od kwietnia do czerwca 2016 r.

karta zgłoszenia dziecka do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Wsi II z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017do Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II.

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Pani Lucyna Pazdur – przewodnicząca komisji

Pani Dorota Sewielska – członek komicji

Pani Maria Wyżycka - członek komisji

§ 2.1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:

- datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

- imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

- informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

8. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Komisja podaje do publicznej wiadomości:

-listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

-listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim – załącznik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony