Oddział przedszkolny

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego
w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego
w Starej Wsi II w roku szkolnym 2016/2017

§ 1 Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dn. 03. 01 2014 r. poz. 7 ze zmianami)

2) Statut Zespołu Szkół w Starej Wsi II - Realizacja obowiązku przedszkolnego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego jest przeprowadzane w szkole
w marcu na kolejny rok szkolny.

2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3. Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do oddziału przedszkolnego jest mowa o:

1) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II, działającego w ramach ustawy o systemie oświaty,

3) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,

4) dziecku – należy przez to rozumieć wychowanka oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,

5) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Limanowa,

wójcie gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Limanowa,

7) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

8) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

9) osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 3 Kandydaci do oddziału przedszkolnego

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:
  1. 7 – latki, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego,
  2.  6 – latki, które mają ustawowy obowiązek realizacji wychowania przedszkolnego,
  3. 4-ro i 5 – latki, które mają prawo do realizacji wychowania przedszkolnego.

§ 4 Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. W pierwszej kolejności z urzędu do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkujące na obszarze Gminy Limanowa.
 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym przy Zespole szkół w Starej Wsi II nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic (opiekun prawny) składa jedynie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w terminie do 31 marca 2016 r. ,
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość określoną liczbą punktów:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania    rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 3 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący, o różnej wartości, określonej liczbą punktów:

1) dziecko i jego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce - 4 pkt,

2) dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną - 2 pkt,

3) dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – 1pkt.

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Limanowa mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z ust. 1 - 4 w oddziale przedszkolnym są wolne miejsca.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 5 Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do oddziału przedszkolnego

 1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego składa do dyrektora szkoły wniosek – Załącznik Nr 2.
 2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 • § 6 Postępowanie rekrutacyjne,
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę wolnych miejsc,
  2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do oddziału przedszkolnego jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz rodzic złożył w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty (deklarację kontynuacji lub wniosek o przyjęcie, skrócony akt urodzenia dziecka do wglądu, wymagane załączniki).
  4. Rodzice dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego zobowiązani są po  ogłoszeniu listy przyjętych dzieci, do osobistego potwierdzenia w sekretariacie szkoły woli  realizacji obowiązku przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół w Starej Wsi II. W przypadku zgłoszenia dziecka do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego albo innej formy wychowania przedszkolnego,  zobowiązani są niezwłocznie o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły.
  5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do oddziału przedszkolnego.
  6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  7. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  10. Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną od 01 do 31 sierpnia 2016 r. W rekrutacji uzupełniającej kryteria i zasady rekrutacji stosuje się te same jak w rekrutacji w miesiącu marcu. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 31 sierpnia 2016r.
 • § 7Terminarz postępowania rekrutacyjnego określa organ prowadzący.

karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 4/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Wsi II z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2016/2017

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi

w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II.

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Pani Elżbieta Daniel – przewodnicząca komisji

Pani Wiesława Halat – członek komicji

Ks. Daniel Świątek   -  członek komisji

§ 2.1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez     kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu     rekrutacyjnym.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:

- datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

- imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych    na posiedzeniu,

- informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

8. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Komisja podaje do publicznej wiadomości: - listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;- listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Limanowa z dna 31 stycznia 2016 r.  – załącznik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Klasa I SP

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Stanisława Konarskiego W STAREJ WSI II

w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4) Statut Zespołu Szkół w Starej Wsi II.

 1. Terminy rekrutacji:
 1. Rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w miesiącu marcu - do 31 marca 2016 r. – jest to również termin składania dokumentów).
 2. Rekrutacja uzupełniająca 01 do 14 sierpnia 2016 r.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do 18 sierpnia 2016 r.
 4. O terminie rekrutacji rodzice zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i drzwiach wejściowych.
 5. Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, na stronie szkoły www.zs-starawies2.pl oraz pod nr telefonu 183329787
 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017
  1. Dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, 
  2. Dzieci 6-letnie na wniosek rodziców , o ile odbyli wcześniej roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają stosowną opinię poradni psych-ped.,
  3. dzieci urodzone w 2009 r., które są w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w pierwszej klasie, będą mogły na wniosek rodziców roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę    w pierwszej klasie. W tym celu rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.
 2. Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego:
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2016 r. (wzór zgłoszenia – zał. Nr 1 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na wniosek rodziców w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (wzór wniosku – zał. Nr 2 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  3. W przypadku, gdy liczba chętnych spoza obwodu szkoły jest większa niż liczba miejsc, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. w szkole obowiązek szkolny (przedszkolny) spełnia rodzeństwo danego dziecka – 3 pkt.,
   2. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 1 pkt.,
   3. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.
   4. W przypadku równej liczby punktów uwzględnia się również kolejność zgłoszeń.
   5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
   6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
    1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz podanie liczby wolnych miejsc,
   7. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
   8. Dziecko zostaje przyjęte do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane przez komisję oraz rodzic złożył w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty (zgłoszenie lub wniosek, zdjęcie do legitymacji, skrócony akt urodzenia dziecka do wglądu).
   9. Rodzice dziecka przyjętego do klasy pierwszej zobowiązani są po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci, do osobistego potwierdzenia w sekretariacie szkoły woli  podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi. W przypadku podjęcia przez dziecko nauki w innej szkole  zobowiązani są niezwłocznie o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły.
   10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
   11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   12. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
   15. Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną od 01 do 14 sierpnia 2016 r. W rekrutacji uzupełniającej kryteria i zasady rekrutacji stosuje się te same jak w rekrutacji w miesiącu marcu. Ogłoszenie wyników rekrutacji do 18 sierpnia 2016 r.

karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Wsi II z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej
na rok szkolny 2016/2017

w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi

w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II.

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Pani Beata Kuna – przewodnicząca komisji

Pani Jolanta Ciągło – członek komicji

Pani Małgorzata Bieda - członek komisji

§ 2.1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:

- datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

- imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych    na posiedzeniu,

- informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

8. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Komisja podaje do publicznej wiadomości:

            -listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych;

listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Limanowa z dna 31 stycznia 2016 r. – załącznik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Klasa I gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W STAREJ WSI II w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4) Statut Zespołu Szkół w Starej Wsi II.

5) ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim

6) Terminy rekrutacji ustala Małopolski Kurator Oświaty:

 1. Rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w (od 11 kwietnia – 28 czerwca 2016 r.) – uzupełniająca 21-22 lipca
 2. Przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.
 3. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 15 lipca 2016 r. godz. 13.00.  oraz 17 sierpnia 2016 r.
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej do 18 i 19 lipca 2016 r.  oraz 18 i 19 sierpnia 2016 r.
 5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości 20 lipca 2016 r. godz. 13.00 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, oraz 22 sierpnia 2016 r.
 6. O terminie rekrutacji rodzice zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i drzwiach wejściowych.
 7. Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, na stronie szkoły www.zs-starawies2.ploraz pod nr telefonu 183329787
 1. Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego:
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi II na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 11 kwietnia – 28 kwietnia oraz 21-22 lipca 2016 r. ( wzór zgłoszenia – zał. Nr 1 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  2. Młodzież zamieszkałą poza obwodem szkoły przyjmuje się od od 11 kwietnia – 28 kwietnia oraz 21-22 lipca 2016 r. na wniosek rodziców w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (wzór wniosku – zał. Nr 2 dostępny na stronie internetowej szkoły).
  3. W przypadku, gdy liczba chętnych spoza obwodu szkoły jest większa niż liczba miejsc, młodzież przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. laureat lub finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim-3 pkt
   2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo danego kandydata – 3 pkt.,
   3. miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 1 pkt.,
   4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.
   5. W przypadku równej liczby punktów uwzględnia się również kolejność zgłoszeń.
   6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Do jej zadań należy w szczególności:
    1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającej ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej oraz podanie liczby wolnych miejsc,
   7. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego ,
   8. Uczeń zostaje do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany przez komisję oraz złożył w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty (zgłoszenie lub wniosek, zdjęcie do legitymacji, skrócony akt urodzenia dziecka do wglądu, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, stosowne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej).
   9. Rodzice ucznia przyjętego do klasy pierwszej zobowiązani są do osobistego potwierdzenia w sekretariacie szkoły woli podjęcia nauki w Publicznym Gimnazjum w Starej Wsi II. W przypadku podjęcia przez dziecko nauki w innej szkole  zobowiązani są niezwłocznie o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły.
   10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (10 lipca 2014 r. godz. 13.00) listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
   11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   12. Rodzic ucznia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
   15. W rekrutacji uzupełniającej kryteria i zasady rekrutacji stosuje się te same jak w rekrutacji w miesiącu od kwietnia do czerwca 2016 r.

karta zgłoszenia dziecka do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Wsi II z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017do Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II.

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Pani Lucyna Pazdur – przewodnicząca komisji

Pani Dorota Sewielska – członek komicji

Pani Maria Wyżycka - członek komisji

§ 2.1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:

- datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

- imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

- informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

8. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Komisja podaje do publicznej wiadomości:

-listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

-listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim – załącznik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podkategorie

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony