WYWIADÓWKA

SPOTKANIE Z RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ 24 WRZEŚNIA 2014 r.
(tj. środa) o godzinie 1630

Harmonogram spotkania:

 1. Zebranie ogólne – przekazanie przez dyrektora informacji o pracy szkoły w br. roku szkolnym.
 2. Krótka informacja z realizacji projektu „Szkoła Współpracy” – przedstawiciel rodziców SP.
 3. Spotkania z wychowawcami klas.

Szkoła Podstawowa

klasa

sala

wychowawca

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

mgr Jolanta Ciągło

I

6 (stary budynek)

mgr Małgorzata Bieda

II

2 (stary budynek)

mgr Beata Kuna

III

3 (stary budynek)

mgr Elżbieta Daniel

IV

1 segment C

mgr Wioletta Kurek

V

6 segment B

mgr Maria Młynarczyk

VI

3 segment C

mgr Marzena

Piórkowska

 

Gimnazjum

klasa

sala

wychowawca

I

2 segment C

mgr Wiesława Boruta

II

4 segment B

mgr Barbara Frączek

III

7 segment B

mgr Dorota Sewielska

Podręczniki do klasy I SP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wypożyczania podręczników
i materiałów edukacyjnych uczniom
       

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego
  w Starej Wsi II,
 2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II,
 3. Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik do nauki danego języka obcego,
 5. materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne do zajęć
  z danego języka obcego nowożytnego lub innych zajęć,
 6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Limanowa
 7. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 8. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez dyrektora szkoły.
 9. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 10. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 11. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego jeżeli podręcznik składa się z odrębnych części lub, gdy uczeń przyszedł do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 12. Podręczniki są wypożyczane uczniom za pośrednictwem rodziców, którzy fakt użyczenia podręcznika potwierdzają na piśmie według wzoru przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza. Pisemne potwierdzenie użyczenia podręcznika na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
 13. Za zebranie od rodziców podpisów użyczenia odpowiada wychowawca klasy
  i nauczyciel bibliotekarz.
 14. Ćwiczenia udostępniane są uczniom bez konieczności zwrotu
 15. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 16. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 17. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 18. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 19. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 20. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.
 21. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 22. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 23. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 24. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 2

Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

§ 3

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. Zwrot podręcznika uczeń lub jego rodzic potwierdza podpisem.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.  
 5. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki. Kolejny podręcznik jest wypożyczany uczniowi po dokonaniu wpłaty w sekretariacie szkoły w wysokości kosztów nowego podręcznika.

§ 6

 Zarządzenie ma zastosowanie:

 1. W roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej
 2. W roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 kl. gimnazjum,
 3. W roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1- 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 kl. gimnazjum,
 4. Począwszy od roku 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

WYPRAWKA 2014 !

Informujemy, że wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 10 września 2014 r.

W tym roku szkolnym program "WYPRAWKA" obejmuje dzieci z klas: II SP, III SP i VI SP.

Warunkiem otrzymania wyprawki dla dziecka jest poprawnie wypełniony i złożony wniosek w wyżej wymienionym terminie wraz z niezbędymi załącznikami (zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych, zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia), decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z GOPS (kserokopia), decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),

oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - dochód z 1 ha przeliczeniowego = 250,00 zł., oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej).
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 539,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć również dowód zakupu podręczników dla dziecka (faktura)!

Wykaz podręczniów na rok szkolny 2014/2015

Poniżej znajduje się aktualny wykaz podręczników
dla poszczególnych klas
na rok szkolny 2014/2015

Strona 1 z 8

szkola prom bezp

civis et patria

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony